Nota prawna

Pliki „Cookies”

W celu zoptymalizowania przeglądania strony: www.jag-electronics.pl (dalej zwanej Witryną) używane są tzw. pliki cookies (z ang. ciasteczka). Jeżeli nie wiesz czym są cookies możesz to sprawdzić pod poniższymi linkami:

W ramach Witryny oraz modułów ją wspomagających (czyli wtyczek oraz pluginów, zgodnie z ich definicją przyjętą dla projektu WordPress) mogą być stosowane dwa rodzaje cookies:

  • sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony i/lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • stałe, stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w nim i/lub do momentu usunięcia go przez użytkownika.

Witryna może stosować również tzw. cookies wydajnościowe (zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony) oraz funkcjonalne (zapamiętywanie ustawień użytkownika). Są to m.in.: cookies WordPress, cookies jQuery – działanie strony, cookies sesyjne oraz cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę dotyczącą cookies.

Przekierowania z Witryny do innych serwisów oraz źródeł, z których pochodzą materiały zamieszczane na tej stronie, mogą również używać cookies. W tym celu użytkownik musi zapoznać się z polityką cookies poszczególnych stron, gdyż mogą one znacząco odbiegać od zasad działania cookies na tej stronie.

Korzystanie z plików cookies użytkownik może wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej. W tym celu należy skorzystać z opcji używanej aplikacji i postępować zgodnie z instrukcjami producenta oprogramowania w tym względzie.

Prawa autorskie

Witryna (domena, układ programistyczny i funkcjonalny oraz treści merytoryczne) jest własnością autora Witryny, zgodnie z danymi zawartymi w Rejestrze WHOIS (szczegółowe dane ujęto w odrębnej umowie zawartej z Rejestratorem domeny).

Publikowane treści, w tym treści multimedialne oraz ich układy w ramach Witryny nie mogą być reprodukowane, powielane, rozpowszechniane ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób i na żadnym nośniku bez zgody właściciela praw autorskich (w części lub całości). Jeśli chcesz skorzystać z informacji z tej strony, lub zamieścić je na innej stronie lub opracowaniu, podaj źródło oraz link do tej strony.

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie informacyjny charakter i wyrażają jedynie osobiste opinie oraz stan wiedzy autorów o prezentowanych zagadnieniach. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użycia materiałów umieszczonych na stronie przez wszystkie osoby. W szczególności materiały na stronie nie stanowią teorii naukowych czy też innych opracowań o charakterze naukowym.

Po trzecie Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, wystarczające do jej ustalenia.

Poza mechanizmami opisanymi w sekcji „Cookies” , w ramach Witryny nie gromadzimy danych osobowych, aczkolwiek jeżeli zajdzie taka potrzeba, to zostanie to jednoznacznie opisane na stronie poprzez wskazanie celu zbierania danych osobowych oraz zakresu pozyskiwanych informacji.

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Dlatego zarejestrowaliśmy się w rejestrze BDO prowadzonym przez Urząd Marszałkowski jako Wprowadzający sprzęt i podjęliśmy współpracę z ELECTRO-SYSTEM Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
  2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
  3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na w www.remondis-electro.pl
  5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.
Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. 

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

Do prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zachęcamy wspólnie z firmami ELECTRO-SYSTEM S. A. oraz REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.page1image4444640page1image4443392page1image4444848